• Image 01
  • Image 02
  • Image 03

مهد کودک الکترونیکی گهواره شادی

برگزاری کلاس های خلاقیت       عضو آژانس جهانی استعداد یابی 

اهدای گواهی نامه بین المللی WTA به کودک شما

کودکانه زیستن هنر است            بازی، بازی آموزش

همواره زنده بمان و زندگی کن

همـواره زنـده بـمان و زنـدگی کـن ...
شب ها زود بخواب، صبح ها زودتر بیدار شو
نرمش کن، بدو، کم غذا بخور
زیر بارون راه برو، تو زمستون گلوله برفی درست کن
هر چند وقت یک بار نقاشی بکش
در حمام آواز بخوون و کمی آب بازی کن