مهد کودک الکترونیکی گهواره شادی

برگزاری کلاس های خلاقیت       عضو آژانس جهانی استعداد یابی 

اهدای گواهی نامه بین المللی WTA به کودک شما

کودکانه زیستن هنر است            بازی، بازی آموزش

همواره زنده بمان و زندگی کن

همـواره زنـده بـمان و زنـدگی کـن ...
شب ها زود بخواب، صبح ها زودتر بیدار شو
نرمش کن، بدو، کم غذا بخور
زیر بارون راه برو، تو زمستون گلوله برفی درست کن
هر چند وقت یک بار نقاشی بکش
در حمام آواز بخوون و کمی آب بازی کن